گروه هـــــــولدینگ خانه مصـــــالح ایران

از زمان تأسیس آن در سال 1390، ایرساپلاست خلاقیت را با مدیریت و اجرای پروژه ها از طریق همکاری های جهانی و شرکای خود متمرکز کرده است.

مشتریان شرکت

ما با مشتریان از سراسر جهان کار می کنیم. ما با بیش از 2000 مشتری و 1000 شرکت جهانی در 13 کشور کار می کردیم و میزان رضایت بیش از 90٪ را به دست آوردیم.

مشتریان
و نمایندگان
چه می گویند
دربــاره مــا